கர்த்தரின் சத்தம்

http://1drv.ms/1MQHQdz

psalm_29

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது
கர்த்தரின் சத்தம் மகத்துவமுள்ளது
திரண்ட தண்ணீர்மேல் ஜலப்பிரவாக மேல்
தற்பரன் முழங்குகிறார் – அல்லேலூயா
கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

1. பெலவான்களின் புத்திரரே
பரிசுத்த அலங்காரமாய்
கனம் வல்லமை மகிமை
கர்த்தருக்கே செலுத்திடுங்கள்
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின்
புது ஆசீர்வாதம் பெருக

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

2. கேதுரு மரங்களையும்
லீபனோனின் மரங்களையும்
கர்த்தரின் வலிய சத்தம்
கோரமாக முறிக்கின்றது
சேனை அதிபன் நமது முன்னிலை
ஜெய வீரனாக செல்கின்றார்

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

psalm 29_7 goodnews

3. அக்கினி ஜூவாலைகளை
அவர் சத்தம் பிளக்கின்றது
காதேஸ் வனாந்திரத்தை
கர்த்தர் சத்தம் அதிரப்பண்ணும்
இராஜாவாகவே கர்த்தர் வீற்றிருப்பார்
இராஜரீகமெங்கும் ஜொலிக்கும்

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

4. பெண்மான்கள் ஈனும்படி
பலத்த கிரியை செய்திடும்
காட்டையும் வெளியாக்கும்
கர்த்தரின் வலிய சத்தம்
பெலன் கொடுத்து சமாதான மீந்து
பரன் எம்மை ஆசீர்வதிப்பார்

கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது
கர்த்தரின் சத்தம் மகத்துவமுள்ளது
திரண்ட தண்ணீர்மேல் ஜலப்பிரவாக மேல்
தற்பரன் முழங்குகிறார் – அல்லேலூயா
கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது

Psalm 29_11

Romans 3:23-24“For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to கர்த்தரின் சத்தம்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s