பலமும் அல்லவே

http://1drv.ms/1MQIact

24dancing

பலமும் அல்லவே பராக்கிரமம் அல்லவே
பரிசுத்தரால் எல்லாம் ஆகுமே
பயப்படாதே சிறு மந்தையே
கர்த்தர் உன்னை நடத்திச் செல்வார்

1. தாழ்வில் என்னைத் தூக்கினார்
சோர்வில் என்னைத் தாங்கினார்
கஷ்டத்தில் என் தேவன்
என்னை நடத்திச் சென்றார்

இதுவரை தாங்கினார்
இனியும் தாங்குவார்
முடிவு வரை இயேசு
என்னை கைவிடமாட்டார்

2. கண்ணீரெல்லாம் துடைத்தார்
கவலை எல்லாம் போக்கினார்
கண்மணிபோல் தேவன்
என்னைக் காத்துக்கொண்டார்

சாபங்களை உடைத்தார்
சமாதானம் தந்தார்
அடைக்கலத்தில் தேவன்
என்னை வைத்துவிட்டார்

Romans 1:20“For since the creation of the world God’s invisible qualities—His eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to பலமும் அல்லவே

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s