ஆராதனை ஆராதனை ஆவியோடு

http://1drv.ms/1VMgDvR

ஆராதனை ஆராதனை
ஆவியோடு ஆராதிக்கிறோம்
ஆராதனை ஆராதனை
உண்மையோடு ஆராதிக்கிறோம்

ஆராதனை ஆராதனை – 2

1.சத்திய தேவனே உம்மை உயர்த்தி
தூய ஆவியோடு ஆராதிக்கிறோம்
நித்திய தேவனே உம்மை உயர்த்தி
உந்தன் உண்மையோடு ஆராதிக்கிறோம்

ஆராதனை ஆராதனை – 2

2.யெஹோவா யீரே பார்த்துக்கொள்வீர்
தூய ஆவியோடு ஆராதிக்கிறோம்
யெஹோவா நிஸியே வெற்றி தருவீர்
உந்தன் உண்மையோடு ஆராதிக்கிறோம்

ஆராதனை ஆராதனை – 2

528441_371710326193023_2019069214_n

3.யெஹோவா ரூவா நல்மேய்ப்பரே
தூய ஆவியோடு ஆராதிக்கிறோம்
யெஹோவா ராஃப்பா சுகம் தருவீர்
உந்தன் உண்மையோடு ஆராதிக்கிறோம்

ஆராதனை ஆராதனை – 2

Psalm 139:13-14“For You created my inmost being; You knit me together in my mother’s womb. I praise You because I am fearfully and wonderfully made; Your works are wonderful, I know that full well.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ஆராதனை ஆராதனை ஆவியோடு

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s