ஆனந்த மகிழ்ச்சி

http://1drv.ms/1D798JP

ஆனந்த மகிழ்ச்சி அப்பா சமூகத்தில்
எப்போதும் இருக்கையிலே
நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்? – 2

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்? – 3

1.கர்த்தரை நம்பும் ஒருவன் மேலும்
குற்றம் சுமராது – 2
காத்திடுவார் உயர்த்திடுவார்
காத்து நடத்திடுவார் – 2
காத்து நடத்திடுவார் – என்னை – 2

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்? – 3

2.தெரிந்துக் கொண்டாரே தாசன் நான்தான்
சிநேகிதனும் நான்தான் – 2
அழைத்த தெய்வம் ஆகாதவன் என்று
தள்ளி விட மாட்டார் – 2
தள்ளி விடமாட்டார் – ஒரு நாளும் – 2

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்? – 3

moses_red_sea

3.கைகள் நீட்டு கோலை உயர்த்து
கடலைப் பிரித்துவிடு – 2
காய்ந்த தரையில் நடந்துப் போவாய்
எதிரி காண மாட்டாய் – 2
வியாதி காண மாட்டாய் – இனி நீ –2

நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்?

ஆனந்த மகிழ்ச்சி அப்பா சமூகத்தில்
எப்போதும் இருக்கையிலே
நெஞ்சே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?
ஏன், ஏன் நீ புலம்புகிறாய்? – 2

Zephaniah 3:17“The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in His love He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.””Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ஆனந்த மகிழ்ச்சி

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

  2. Pingback: as | Beulah's Blog

  3. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s