இம்மட்டும் காத்து நடத்தினீரே

http://1drv.ms/1SLPLrI
இம்மட்டும் காத்து நடத்தினீரே
இனிமேலும் காத்து நடத்துவீரே – 2
ஜீவனுள்ள தேவனே
ஜீவனுக்குள் வாழ்பவரே
உமக்கே ஆராதனை – 2

உமக்கே ஆராதனை – 3

1.நான் நம்பும் தேவனும் நீர்
எந்தன் அடைக்கலம் நீர் – 2
எந்தன் கோட்டையும் துருகமும் பெலனும்
தஞ்சமும் ஆனவர் நீர் – 2

ஜீவனுள்ள தேவனே
ஜீவனுக்குள் வாழ்பவரே
உமக்கே ஆராதனை – 2

2.எந்தன் ஜீவனும் நீர்
ஜீவனின் பெலனுமே நீர் – 2
ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவன் ஈந்த
நல்ல மேய்ப்பனும் நீர் – 2

ஜீவனுள்ள தேவனே
ஜீவனுக்குள் வாழ்பவரே
உமக்கே ஆராதனை – 2

3.எந்தன் ஆதரவும் நீர்
எந்தன் கேடகமும் நீர் – 2
கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் இரட்சிப்புமானீர்
யாருக்கும் பயப்படேன் நான் – 2

ஜீவனுள்ள தேவனே
ஜீவனுக்குள் வாழ்பவரே
உமக்கே ஆராதனை – 2

இம்மட்டும் காத்து நடத்தினீரே
இனிமேலும் காத்து நடத்துவீரே – 2
ஜீவனுள்ள தேவனே
ஜீவனுக்குள் வாழ்பவரே
உமக்கே ஆராதனை – 2

உமக்கே ஆராதனை – 3

Luke 11:13“If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him!””

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to இம்மட்டும் காத்து நடத்தினீரே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s