இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்

http://1drv.ms/1D78onY
இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
எப்பிராயீமே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

என் மகனே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
என் மகளே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

1. என் இதயம் உனக்காய் ஏங்குகின்றது
என் இரக்கம் பொங்கி பொங்கி வழிகின்றது – 2

எப்படி கைவிடுவேன்? – நான்
எப்படி கைநெகிழ்வேன்? – உன்னை – 2

என் மகனே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
என் மகளே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

2. நானே தான் உன்னைக் குணமாக்கினேன்
ஏனோ நீ அறியாமல் போனாயோ? – 2

எப்படி கைவிடுவேன்? – நான்
எப்படி கைநெகிழ்வேன்? – உன்னை – 2

என் மகனே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
என் மகளே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

3. கையிலே ஏந்தி நடத்துகிறேன்
கரம்பிடித்து நடக்கப் பழக்குகிறேன் – 2

எப்படி கைவிடுவேன்? – நான்
எப்படி கைநெகிழ்வேன்? – உன்னை – 2

என் மகனே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
என் மகளே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

4. பரிவு என்னும் கயிறுகளால் பிணைத்துக்கொண்டேன்
பக்கம் சாய்ந்து உணவு நான் ஊட்டுகிறேன் – 2

எப்படி கைவிடுவேன்? – நான்
எப்படி கைநெகிழ்வேன்? – உன்னை – 2

இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
எப்பிராயீமே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

என் மகனே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்?
என் மகளே உன்னை எப்படி கைநெகிழ்வேன்?

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s