இராஜா உம் மாளிகையில்

http://1drv.ms/1D77dEY
இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2
(உம்மை) துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன்
(எல்லா) துயரம் மறந்திருப்பேன் – 2

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2

1. என் பெலனே என் கோட்டையே
ஆராதனை உமக்கே – 2
மறைவிடமே என் உறைவிடமே
ஆராதனை உமக்கே – 2

ஆராதனை ஆராதனை
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான் – 2

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2

2. கர்த்தரே தேவன் யெஹோவா ஏலோஹிம்
ஆராதனை உமக்கே – 2
எங்கள் நீதியே யெஹோவா ஸிட்கேனு
ஆராதனை உமக்கே – 2

ஆராதனை ஆராதனை
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான் – 2

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2

3. பரிசுத்தமாக்கும் யெஹோவா மெக்காதீஸ்
ஆராதனை உமக்கே – 2
உருவாக்கும் தெய்வம் யெஹோவா ஓஸேனு
ஆராதனை உமக்கே – 2

ஆராதனை ஆராதனை
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத்தான் – 2

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2

(உம்மை) துதித்து மகிழ்ந்திருப்பேன்
(எல்லா) துயரம் மறந்திருப்பேன் – 2

இராஜா உம் மாளிகையில்
இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் – இயேசு – 2

Jeremiah 23:24“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the LORD. “Do not I fill heaven and earth?” declares the LORD.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to இராஜா உம் மாளிகையில்

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s