இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே

http://1drv.ms/1D76V17
இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

1. என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா
யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா – 2

நன்றி நன்றி

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

2. தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா
தெரிந்துக் கொண்டீரே நன்றி ஐயா – 2

நன்றி நன்றி

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

3. நிம்மதி தந்தீரே நன்றி ஐயா
நிரந்தரம் ஆனீரே நன்றி ஐயா – 2

நன்றி நன்றி

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

4. என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா
கண்ணீர் துடைத்தீரே நன்றி ஐயா – 2

நன்றி நன்றி

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

5. நீதி தேவனே நன்றி ஐயா
வெற்றி வேந்தனே நன்றி ஐயா – 2

நன்றி நன்றி

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா உமக்குத்தானே – 2

அநாதி தேவனே நன்றி ஐயா
அரசாளும் தெய்வமே நன்றி ஐயா
நித்திய இராஜாவே நன்றி ஐயா
சத்திய தீபமே நன்றி ஐயா

 

2 Peter 3:9“The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s