அன்னை அன்பிலும் விலை

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiSg6A0xpvsjbSHl6

அன்னை அன்பிலும் விலை
என் இயேசுவின் தூய அன்பே – 2
தன்னை பலியாய்த்  தந்தவர்
உன்னை விசாரிப்பார்
என் இயேசுவின் தூய அன்பே

1. பாவச் சேற்றினில் வீழ்ந்தோரை
பரன் சுமந்து மீட்டாரே
தம் நாமத்தை நீ நம்பினால்
தளர்ந்திடாதே வா

அன்னை அன்பிலும் விலை
என் இயேசுவின் தூய அன்பே

2. மாய லோகத்தின் வேஷமே
மறைந்திடும் பொய் நாசமே
மேலான நல் சந்தோஷமே
மெய்த்தேவன் ஈவாரே

அன்னை அன்பிலும் விலை
என் இயேசுவின் தூய அன்பே

3. உந்தன் பாரங்கள் யாவையும்
உன்னை விட்டே அகற்றுவார்
உன் கர்த்தரால் கூடாதது உண்டோ
நீ நம்பி வா

அன்னை அன்பிலும் விலை
என் இயேசுவின் தூய அன்பே – 2
தன்னை பலியாய்த்  தந்தவர்
உன்னை விசாரிப்பார்
என் இயேசுவின் தூய அன்பே

Proverbs 14:34“Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to அன்னை அன்பிலும் விலை

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s