யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

http://bit.ly/யெஹோவாரூவா

யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்
தாழ்ச்சி எனக்கில்லையே
யெஹோவா ரூவா என் நல்ல ஆயன்
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே

ஆராதனை ஓ ஆராதனை ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை துதி ஆராதனை உமக்கே

1. புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து சென்று என்னைப் போஷிக்கின்றீர்
அமர்ந்த தண்ணீரண்டை என்னை நடத்தி தாகம் தீர்க்கின்றீர்

உம் நாமத்தினிமித்தம் நீதியின் பாதையில்
நாள்தோறும் நடத்துகிறீர் – 2

ஆராதனை ஓ ஆராதனை ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை துதி ஆராதனை உமக்கே

2. எதிரிகள் முன்னே எனக்கொரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகின்றீர்
பாத்திரம் நிரம்பிட எண்ணெயினாலே அபிஷேகம் செய்கின்றீர்

வாழ்நாட்களெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும்
தொடர்ந்திட செய்திடுவீர் – 2

ஆராதனை ஓ ஆராதனை ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை துதி ஆராதனை உமக்கே

3. கதறின நேரம் என்னவென்று கேட்க வந்தீர் என்னைக் காணும் எல் ரோயீயே
கூப்பிட்ட நேரம் உதவிட வந்தீர் என்னைத் தேற்றும் எபிநேசரே

தனிமையில் நடந்தேன் துணையாக வந்தீர்
யெஹோவா ஷம்மா நீரே – 2

நான் தனிமையில் நடந்தேன் என் துணையாக வந்தீர்
யெஹோவா அப்பா நீரே

ஆராதனை ஓ ஆராதனை ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை துதி ஆராதனை உமக்கே

யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்
தாழ்ச்சி எனக்கில்லையே
யெஹோவா ரூவா என் நல்ல ஆயன்
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே

ஆராதனை ஓ ஆராதனை ஓ ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை ஓ ஆராதனை துதி ஆராதனை உமக்கே

 

Proverbs 14:34“Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

 

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s