பலியிடு துதி பலியிடு

http://1drv.ms/1D76pQC
பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும் – 2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும்

1. துதிபலி செலுத்திட பொருத்தனை செய்ததும்
மீன் அன்று கக்கியது கரையிலே – 2
யோனாவைக் கக்கியது கரையிலே – அன்று – 2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும்

2. நோவாவின் பலிதனை நுகர்ந்தார் நம் கர்த்தர்
சுகந்த வாசனையாய் – 2
பலுகிப் பெருகச் செய்தார் – அன்று – 2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும்

3. நல்லவர் கர்த்தர் என்று எல்லாரும் துதிக்கையில்
ஆலயத்தை மேகம் மூடியது – 2
கண்டார்கள் கர்த்தர் மகிமையை – அன்று – 2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும்

4. சீலாவும் பவுலும் சிறையிலே துதித்ததால்
கட்டுக்கள் கழன்று போயின – 2
அதிகாரி இரட்சிக்கப்பட்டான் – அந்த – 2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

பலியிடு துதி பலியிடு
வலி விலகும் வாழ வழி பிறக்கும் -2

துதிபலி அது சுகந்த வாசனை
நன்றிப்பலி அது உகந்த காணிக்கை – 2

Matthew 4:4“Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’””Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to பலியிடு துதி பலியிடு

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s