வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே

http://1drv.ms/1SLPm8G
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகளே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

1. கஷ்டங்கள் வந்தாலும்
இழப்புகள் நேர்ந்தாலும்
நிந்தைகள் சூழ்ந்தாலும்
இழந்ததை திரும்பவும் தருவேன் நான்
நீ இழந்ததை திரும்பவும் தருவேன் நான்

நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

2. குடும்பமே இகழ்ந்தாலும்
உறவுகள் பழித்தாலும்
உலகமே எதிர்த்தாலும்
உன்னோடு என்றுமே இருப்பேன் நான் – 2

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

3. என் ஜனம் ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
வெட்கத்திற்குப் பதிலாக
இரட்டிப்பான நன்மைகளைத் தருவேன் நான் – 2

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகளே
நீ வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை

James 1:21“Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை என் மகனே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s