நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiSv4TQncqnpJ21t0

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோரைக் காக்கும் இயேசுவே
பரம பரிசுத்த தேவனை பரலோக இராஜனை
பாடல் பாடிக் கொண்டாடிடுவோம் – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

1. பார்வோனை வென்றவரைத் துதிப்போம்
எகிப்தியரை வென்றவரைத் துதிப்போம் – 2
ஆயிரம் பார்வோன்கள் வந்தாலும் எகிப்தியர்  வந்தாலும்
பாடல் பாடி முன்னேறிடுவோம் – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

2. கன்மலையை பிளந்தவரைத் துதிப்போம்
நீரூற்றைத் தந்தவரைத் துதிப்போம் – 2
பஞ்சம் பட்டினியே வந்தாலும் வறட்சிகள் என்றாலும்
பாடல்பாடி முன்னேறிடுவோம் – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

3. கல்லறையைப் பிளந்தவரைத் துதிப்போம்
மரணத்தை வென்றவரைத் துதிப்போம் – 2
மரண இருளுள்ள பள்ளத்தாக்கின் சூழ்நிலைகள் வந்தாலும்
பயமின்றி முன்னேறிடுவோம் – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

என் நம்பிக்கை நீர்தானே
என் நங்கூரம் நீர்தானே – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே
நம்பினோரைக் காக்கும் இயேசுவே
பரம பரிசுத்த தேவனை பரலோக இராஜனை
பாடல் பாடிக் கொண்டாடிடுவோம் – 2

நம்பிக்கையும் நீர்தானே நங்கூரமும் நீர்தானே
நாங்கள் நம்பும் தெய்வம் நீர்தானே – 2 நீர்தானே

Colossians 2:9-10“For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

 

 

 

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s