மா பாவியாம் என்னையும்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiRWMMP7S52VY4ytk

மா பாவியாம் என்னையும்
உம் அன்பால் அணைத்தீரே
என் இயேசு ராஜா நன்றி
உம் சித்தம் நிறைவேற
தம் இரத்தம் தந்தீரே
என் இயேசு ராஜா நன்றி – 2

குயவன் கையில் களிமண்போல
என்னைக் கொடுத்தேன்
பரிசுத்தமாய் என்னை வனையும்
ஆத்ம பாரம் தந்து என்னை
இன்றே நிரப்பும்
உம் ஊழியம் செய்ய அனுப்பும்

அனுப்பும் அனுப்பும்
உம் சேவை செய்திடவே
அனுப்பும் அனுப்பும்
என் தேசம் சந்திக்கவே

இருள் சூழ்ந்த இடம் என்னை இன்றே அனுப்பும்
அழியும் மாந்தர் சந்திக்க
நரகாக்கினைனின்று ஜனம் இரட்சிக்க
அபிஷேகம் தந்து என்னை அனுப்பும்

அனுப்பும் அனுப்பும்
உம் சேவை செய்திடவே
அனுப்பும் அனுப்பும்
என் தேசம் சந்திக்கவே

1 John 1:7“But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to மா பாவியாம் என்னையும்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s