போற்றித் துதிப்போம் எம்

http://www.mboxdrive.com/p/AXJ2vdZYeR/

 1.போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை
புதிய இதயமுடனே
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறா இயேசுவை
நான் என்றும் பாடித் துதிப்பேன்

இயேசு என்னும் நாமமே (நாமமே)
என் ஆத்துமாவின் கீதமே (கீதமே)
என் நேசர் இயேசுவை நான் என்றும்
ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்

2.கோர பயங்கரமான புயலில்
கொடிய அலையின் மத்தியில்
காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தணைத்த
அன்பை என்றும் பாடுவேன்

b_a-ship-in-a-storm

இயேசு என்னும் நாமமே (நாமமே)
என் ஆத்துமாவின் கீதமே (கீதமே)
என் நேசர் இயேசுவை நான் என்றும்
ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்

3.யோர்தான் நதி போன்ற சோதனையிலும்
சோர்ந்தமிழ்ந்து மாளாதே
ஆர்ப்பின் ஜெயத்தொனியோடு பாதுகாத்த
அன்பை என்றும் பாடுவேன்

இயேசு என்னும் நாமமே (நாமமே)
என் ஆத்துமாவின் கீதமே (கீதமே)
என் நேசர் இயேசுவை நான் என்றும்
ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்

4.தாய் தன் பாலகனையே மறப்பினும்
நான் மறவேன் என்று சொன்னதால்
தாழ்த்தி என்னையவர் கையில் தந்து
ஜீவ பாதை என்றும் ஓடுவேன்

இயேசு என்னும் நாமமே (நாமமே)
என் ஆத்துமாவின் கீதமே (கீதமே)
என் நேசர் இயேசுவை நான் என்றும்
ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்

5.பூமி அகிலமும் சாட்சியாகவே
போங்களென்ற கட்டளையதால்
ஆவி ஆத்துமாவும் தேகம் யாவுமின்று
ஈந்து தொண்டு செய்குவேன்

இயேசு என்னும் நாமமே (நாமமே)
என் ஆத்துமாவின் கீதமே (கீதமே)
என் நேசர் இயேசுவை நான் என்றும்
ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்

Hebrews 10:35-36“So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

Advertisements
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to போற்றித் துதிப்போம் எம்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s