சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

http://www.mboxdrive.com/p/H69rXxUHbp/
1. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

2. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்
போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

3. ஏழு குத்துவிளக்கின் மத்தியிலே
உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

revelation_1_8

4. ஆதியும் அந்தமுமானவரே
அல்ஃபா ஒமெகாவுமானவரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

5. இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை
கரங்களில் உடையவரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

6. அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்களையும்
வெண்கல பாதங்களை உடையவரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

7. பரிசுத்தமும் சத்தியமும்
தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை – 4

1 Corinthians 2:14“The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s