கர்த்தாவே நீர் என்னை

http://www.mboxdrive.com/p/IVNuGk4ivm/

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன் – 2
சோகத்தால் என் உள்ளம் சோரும்போதும்
உம் ஆறுதல் என்னைத் தேற்றும் – 2

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன்

1. என் கால்கள் சறுக்கும் முன்னே
நீர் என்னைத் தாங்குகிறீர் – 2
மானானது நீரோடையை – 2
வாஞ்சிப்பதுபோல் உம்மை வாஞ்சிக்கின்றேன்

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன்

as-the-deer-verse-becky-west

2. மானிடரின் வேஷங்களை
மாற்றும் உம் நேசம்தனை – 2
உணரும் நல்ல உள்ளம் தாரும் – 2
உமதாவியால் என்னை நிரப்பிடும்

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன்

3. உம் உள்ளம் உடையப்பண்ணும்
பாவங்கள் என்னில் உண்டோ – 2
புடமிட்டென்னை பொன்னாக்கிடும் – 2
பரிசுத்த வழியிலே நடத்திடும்

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன் – 2
சோகத்தால் என் உள்ளம் சோரும்போதும்
உம் ஆறுதல் என்னைத் தேற்றும் – 2

கர்த்தாவே நீர் என்னைத் தேற்றும் தேவன்
நான் என்றும் உம்மையே பற்றிக்கொள்வேன்

Proverbs 27:1“Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s