தேவனே நான் உமதண்டையில்

http://1drv.ms/1SLOroK

தேவனே நான் உமதண்டையில்
இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே
என் ஆவல் பூமியில் – 2

மாவலிய கோரமான
வன்சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம் அண்டை சேர்வேன்

1. யாக்கோபைப் போல் போகும் பாதையில்
பொழுது பட்டு இராவில் இருள் வந்து மூடிட
தூக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து
தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கி உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்
வாக்கடங்கா வல்ல நாதா

2. பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே
என் பாதை தோன்ற
பண்ணுமையா எந்தன் தேவனே
கிருபையாக நீர் எனக்கு
தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாக என்னைச் சேர்க்கும்
அன்பின் தூதனாகச் செய்யும்

3. நித்திரையினின்று விழித்து காலை எழுந்து
கர்த்தாவே நான் உம்மைப் போற்றுவேன்
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய்
என் துயர் கல் நாட்டுவேனே
எந்தன் துன்பத்தின் வழியாய்
இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

4. ஆனந்தமாய் செட்டை விரித்து
பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து
பறந்து மேலே சென்றிடினும்
மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான்
மருவியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன்
பரலோக ஏணி

1 Peter 1:24-25“For, “All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, but the Word of the Lord endures forever.” And this is the Word that was preached to you.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s