வல்லமை தேவனே

http://www.mboxdrive.com/p/TGppBsc35U/

வல்லமை தேவனே
சர்வ சிருஷ்டியின் கர்த்தரே
ஆராதிப்போம் உம் நாமத்தை
எங்கள் இயேசுவே

1. யெஹோவா ஷம்மா அல்லேலூயா
யெஹொவா ஷாலோம் அல்லேலூயா
என்றும் என்னோடு இருப்பவரே
சமாதான காரணர் நீரே

2. யெஹோவா ஸிட்கேனு அல்லேலூயா
யெஹோவா காதேஷ் அல்லேலூயா
எந்தன் நீதியாய் இருப்பவரே
பரிசுத்தம் செய்பவர் நீரே

3. யெஹோவா யீரே அல்லேலூயா
யெஹோவா நிஸியே அல்லேலூயா
எல்லாத் தேவையும் சந்திப்பீரே
ஜெயம் தரும் தேவன் நீரே

4. யெஹோவா ரஃப்பா அல்லேலூயா
யெஹோவா எல் ஷடாய் அல்லேலூயா
அற்புத சுகத்தைத் தருபவரே
சர்வ வல்லவர் நீரே
சர்வசிருஷ்டிக்கும்

Luke 1:30-33“But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a Son, and you are to call Him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give Him the throne of His father David, and He will reign over Jacob’s descendants forever; His kingdom will never end.””

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s