அல்லேலூயா என் ஆத்துமாவே

http://1drv.ms/1MD0Lci
அல்லேலூயா என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி
நெஞ்சமெல்லாம் கொள்ளைகொண்ட அண்ணலைப் பாடிடு
உயிருள்ள காலமெல்லாம் கர்த்தரைத் துதித்திடு
உள்ளமெல்லாம் உள்ளவரை கீர்த்தனம் பண்ணிடு

1. வானத்தை பூமியைப் படைத்தவர்
அவரை நம்பினவன் பாக்கியவான்
உண்மையைக் காப்பார் நியாயஞ் செய்வார்
தலைமுறை தலைமுறை ஆளுவார்

2. குருடரின் கண்களைத் திறப்பவர்
கட்டுண்டவர்களை விடுவிப்பார்
ஆகாரம் தருவார் ஆதரித்துக் காப்பார்
தலைமுறை தலைமுறை ஆளுவார்

3. நீதிமான்களை சிநேகிப்பார்
ஏழைகளை அவர் தாங்குவார்
கைப்பிடித்துக் காப்பார் இராஜரீகம் செய்வார்
தலைமுறை தலைமுறை ஆளுவார்

John 1:12-13“Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, he gave the right to become children of God— children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s