ஷாலோம் அலேக்கீம்

http://1drv.ms/1NMF8qx
ஷாலோம் அலேக்கீம் மலாக்காய ஷாரெத் மலாக்காய எல்யோன்
மீமிமேலேக் மலாக்காய லக்கீம் காதோஷ் பாரூக்ஹூ

1. ஷாலோம் அலேக்கீம் சமாதான கர்த்தர் மறுபடி வாருமையா
நீதியின் தேவன் தூதர்களோடு எப்போது வருவீரையா

மகிமையை கண்டு மறுரூபமாகி மகிமைமேல் மகிமை பெற
உம் திருமுகம் கண்டு சாயலில் மாறி பரலோகில் சேர்ந்திருக்க
அல்லேலூயா அல்லேலூயா – 2

2. ஷாலோம் அலேக்கீம் சாலேமின் இராஜா எருசலேம் வாருமையா
இஸ்ரேலுக்காக திறப்பிலே நின்றோம் சமாதானம் தாருமையா

சிதறின ஜனங்கள் உம்மிடம் திரும்ப சிந்தினோம் கண்ணீரையா
மேசியா இயேசு மறுபடியும் வாரும் என்றுமை அழைத்தோமையா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா – 2

ஷாலோம் அலேக்கீம் சமாதான கர்த்தர் மறுபடி வாருமையா
நீதியின் தேவன் தூதர்களோடு இப்போது வாருமையா
மாரநாதா அல்லேலூயா

b9d28dcef898ef24fe6cff0199a39679

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s