கேரூபீன் சேராபீன்கள்

http://1drv.ms/1VuFCSv

கேரூபீன் சேராபீன்கள் ஓய்வின்றி உம்மை போற்றுதே
பூலோக திருச்சபையெல்லாம் ஓய்வின்றி உம்மை போற்றிட

நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்
எங்கள் பரலோக ராஜாவே
இந்த வானம் பூமியுள்ளோர் யாவும்
உந்தன் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே

1. பூமியனைத்திலும் உந்தன் மகிமை
நிறைந்து வழிகின்றதே
ஆலயத்திலும் உந்தன் மகிமை
அலையலையாய் அசைகின்றதே
துதிகன மகிமைக்குப் பாத்திரர்
எல்லாப் புகழும் உமக்குத்தானே

2. வானம் உமது சிங்காசனம்
பூமி உந்தன் பாதஸ்தலம்
நாங்கள் உந்தன் தேவ ஆலயம்
நீர் தங்கும் தூயஸ்தலம்
சகலமும் படைத்த என் தேவா
நீர் நித்திய சிருஷ்டிகரே

3. பரலோகத்தில் உம்மையல்லால்
யாருண்டு தேவனே
பூலோகத்தில் உம்மைத்தவிர
வேறொரு விருப்பம் இல்லை
என்றும் உம்மோடு வாழ எம்மை
உமக்காய் தெரிந்தெடுத்தீர்

cherubs

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s