இயேசுவே உம்மைப்போலாக

http://1drv.ms/1Ugh1Cn

இயேசுவே உம்மைப்போல் ஆக
வாஞ்சிக்குதே என் உள்ளம்

1. பாவம் அறியாது பாவமே செய்யாது
பாரினில் ஜீவித்தீரே
பரிசுத்தர் உம்மைப் போல் ஜீவிக்கவே
பெலனதை தாரும் ஐயா – உந்தன்

2. சிலுவை சுமந்தென்றும் என் பின்வராதவன்
அல்ல என் சீஷன் என்றீர்
எந்தன் சிலுவையை நான் சுமக்க
பெலனதை தாரும் ஐயா – உந்தன்

3. உபத்திரவம் உண்டு உலகினில் என்றீர்
உலகத்தை வென்றேன் என்றீர்
உம்மைப்போல் உலகினை ஜெயித்திடவே
உம்மைப்போல் மாற்றும் ஐயா – என்னை

மத்தேயு 10.38

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s