அன்பராம் இயேசுவை

http://bit.ly/அன்பராம்

அன்பராம் இயேசுவை பார்த்துக்கொண்டு
இன்பமாக அவர் பாதையோடே
தாமே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே

1.துன்பப்பெருக்கிலே சோர்ந்திடாதே
அன்பர் அறியாமல் வந்திடாதே – 2
கண்விழிப்போல் நான் காத்திடுவேன் என்றனரே – 2

2.முட்செடிப்போல பற்றிடுமே
மோசமடையாய் நீ முற்றிலுமே
ஏங்கிடாதே நீ நேசர் அதில் தோன்றுவாரே

3.சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினும்
வியாகுலம் உன்னை நெருக்கிடினும்
ஆ நேசரே தம் இன்ப சத்தம் ஈந்திடுவார்

4.மாயையான இந்த லோகமதில்
மாய்ந்தழியும் இம்மாந்தர் அன்பு
நேற்றின் றென்றெனும் மாறிடாரே எந்நேசரே

Focus-on-Jesus

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s