எப்பொழுது உம் சந்நிதியில்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXhCQlZCAjyYdHyOSV

எப்பொழுது உம் சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்
தாகமாயிருக்கிறேன்
ஜீவனுள்ள தேவன்மேலே
தாகமாயிருக்கின்றேன்

அதிகமாய் துதிக்கின்றேன்
தாகமாய் இருக்கின்றேன்

1. தண்ணீருக்காய் மானானது
தாகம் கொள்வதுபோல்
என் ஆன்மா உம்மைத்தானே
தேடித் தவிக்கிறது

இரட்சகரே உம் வருகையிலே
நிச்சயமாய் உம்முகம் காண்பேன்

2. ஆத்துமாவே நீ கலங்குவதேன்
சோர்ந்து போவது ஏன்
கர்த்தரையே நம்பியிரு
அவர் செயல்கள் நினைத்துத் துதி

3. காலைதோறும் உம் பேரன்பைக்
கட்டளையிடுகிறீர்
இரவு பகல் உம் துதிப்பாடல்
என் நாவில் ஒலிக்கிறது

சங்கீதம் 42_1

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s