வானமும் பூமியும் படைத்த

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiEsZl62tH9p6mESm

வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்
என்னோடென்றும் வாழும் தேவன்
உம்மைப் போல தெய்வம் யாரும் இல்லையே – 2

நீரே பரிசுத்தர் ஓ நீரே வல்லவர்
ஓ நீரே உயர்ந்தவர் உம்மைப்போல யாருண்டு

1. சிலுவையில் மரித்து உயிர்த்த தேவன்
என்னோடென்றும் வாழும் தேவன்
உம்மைப் போல தெய்வம் யாரும் இல்லையே

2. பாவத்தை வெறுக்கும் பரிசுத்தரே
பாவமாக மாறினீரே
பாவி என்னையும் பரிசுத்தமாக்கினீர்

You Alone are Holy
Oh You Alone are Mighty
Oh You Alone are Worthy
There is No one Like You

வானம் பூமி

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s