வாழ்நாளெல்லாம்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXg1aN1mZnvfFmdWuB

வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து
திருப்தியாக்கும் உம் கிருபையினால்
காலைதோறும் களிகூர்ந்து
திருப்தியாக்கும் உம் கிருபையினால்

1. புகலிடம் நீரே பூமியிலே
அடைக்கலம் நீரே தலைமுறைதோறும்

நல்லவரே வல்லவரே
நன்றி ஐயா நாள்முழுதும்

2. உலகமும் பூமியும் தோன்றுமுன்னே
என்றென்றும் இருக்கின்ற என் தெய்வமே

3. துன்பத்தைக் கண்ட நாட்களுக்கு
ஈடாக என்னை மகிழச் செய்யும்

4. அற்புத செயல்கள் காணச் செய்யும்
மகிமை மாட்சிமை விளங்கச் செய்யும்

5. செய்யும் செயல்களை செம்மைப்படுத்தும்
செயல்கள் அனைத்திலும் வெற்றி தாரும்

6. நாட்கள் எண்ணும் அறிவைத் தாரும்
ஞானம் நிறைந்த இதயம் தாரும்

சங்கீதம் 90_15

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian, Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s