Songs List

 1. அசட்டை பண்ணாதே
 2. அதிகாலை நேரம் 
 3. அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி 
 4. அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
 5. அதினதின் காலத்தில்
 6. அத்திமரம் துளிர்விடாமல்
 7. அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே
 8. அபிஷேகம் என் தலைமேலே
 9. அப்பா ஆல்ஃபா ஓமெகா
 10. அப்பா உம்பாதம் அமர்ந்துவிட்டேன்
 11. அப்பா நீங்க செய்த நன்மை
 12. அமர்ந்திருப்பேன் 
 13. அழைத்தவரே
 14. அற்புத இயேசுராஜனே
 15. அல்லேலூயா என் ஆத்துமாவே
 16. அல்லேலூயா துதி உமக்கே
 17. அனைத்தையும் அருளிடும்
 18. அன்பராம் இயேசுவின் அன்பினை
 19. அன்பராம் இயேசுவை பார்த்துக்கொண்டு
 20. அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்
 21. அன்பு கூர்வேன் இன்று உம்மில்
 22. அன்னை அன்பிலும் விலை
 23. ஆசீர்வதிக்கும் தேவன்
 24. ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து 
 25. ஆண்டவரே உம் பாதம்
 26. ஆராதனை ஆராதனை ஆவியோடு
 27. ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே
 28. ஆராதனை எங்கள் தேவனுக்கே
 29. ஆராதனை சுகம் தரும்
 30. ஆராதனை நாயகன் நீரே
 31. ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை
 32. ஆராதிப்பேன் நான்
 33. ஆவலாய் இருக்கின்றார் 
 34. ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
 35. ஆனந்த மகிழ்ச்சி
 36. இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே 
 37. இதுவரை நடத்தி
 38. இந்தமட்டும் காத்த எபிநேசரே
 39. இம்மட்டும் காத்து நடத்தினீரே
 40. இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடே
 41. இயேசு இரத்தம் என்மேலிருப்பதால்
 42. இயேசு இராஜனே உம் திவ்ய
 43. இயேசு இராஜனே நேசிக்கிறேன்
 44. இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
 45. இயேசு நம்மோடு 
 46. இயேசு நாமம் எந்தன் வாழ்வில்
 47. இயேசுவே உம்மைப்போலாக
 48. இரட்சண்யம் மகிமை
 49. இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்
 50. இராமுழுதும் பிரயாசப்பட்டேன்
 51. இராஜரீக கெம்பீரத்தொனியோடு
 52. இராஜா உம் மாளிகையில் 
 53. இல்லாதவைகளை  
 54. இன்ப கீதம் துன்ப நேரம்
 55. இஸ்ரவேலின் துதிகளில்
 56. இஸ்ரவேலின் துதிக்குள் 
 57. இஸ்ரவேலின் ராஜாவே
 58. இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி 
 59. உகந்த காணிக்கையாய்
 60. உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே
 61. உமக்கு மகிமை தருகின்றோம்
 62. உம் கிருபை என்னோடு இல்லையென்றால்
 63. உம் கிருபைக்காக
 64. உம் பாதம் பணிந்தேன்
 65. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு
 66. உம்மை ஆராதிக்க
 67. உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு
 68. உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே 
 69. உம்மைப் பாடாத நாட்களும்
 70. உம்மைப் பாடாத நாவும்
 71. உயிருள்ள திருப்பலியாய்
 72. உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சி
 73. உறைவிடமாய்
 74. உனக்குள்ளே இருக்கின்ற
 75. உனக்கொரு நண்பன்
 76. உன்னத தேவனுக்கு
 77. உன்னதரே என் நேசரே
 78. ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை
 79. ஊற்றுங்கையா ஊற்றுங்கையா
 80. எகிப்திலிருந்து கானானுக்குக் கூட்டிச் சென்றீரே 
 81. எங்கள் பிதாவே 
 82. எப்பொழுது உம் சந்நிதியில்
 83. எப்போதும் என் முன்னே
 84. எல் ரோயி
 85. எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்
 86. என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்
 87. என் இருதயம் நல்ல விசேஷித்தினால்
 88. என் உயிரான இயேசு
 89. என் கிருபை உனக்கு
 90. என் தகப்பன் நீர்தானையா
 91. என் தேவன் பெரியவர்
 92. என் நேசர் நீர்தானையா
 93. என் பாத்திரம் நிரம்பி
 94. என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்
 95. என் முடிவுக்கு விடிவு நீரே
 96. என் மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்றபோது
 97. என் மேய்ப்பரே இயேசையா
 98. என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
 99. என் வாழ்வின் ஏக்கமெல்லாம்
 100. என்ன நடந்தாலும்
 101. என்னில் என்ன கண்டீர்
 102. என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு
 103. என்னைக் காக்கும்
 104. என்னை வெறுமையாக்கினேன்
 105. எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே
 106. ஏழைகளின் பெலனே
 107. ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்தும்
 108. ஏற்ற நேரம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை
 109. ஏன் மகனே இன்னும் இன்னும்
 110. ஒப்பற்ற என் செல்வமே 
 111. ஒப்புக்கொடுத்தீர் ஐயா
 112. ஒரு தாய் தேற்றுவதுபோல் 
 113. ஒரு நாளும் என்னை மறவா
 114. கடந்து வந்த பாதைகளை
 115. கண்ணீரின் வழிகள்
 116. கரம் பிடித்து உன்னை 
 117. கரம் பிடித்து வழிநடத்தும்
 118. கர்த்தரின் சத்தம்
 119. கர்த்தரை நம்பு
 120. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும்
 121. கர்த்தரை நான் எக்காலமும்
 122. கர்த்தாவே உம் கிருபை
 123. கலங்கி நின்ற வேளையில்
 124. கலங்கின நேரங்களில்
 125. கல்வாரி சிநேகம்
 126. கழுகுப்போல எழும்புவேன்
 127. களிமண்ணையும் ஒரு கருவியாக்கி
 128. கறைகள் நீங்கிட கைகள் கழுவி
 129. காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க
 130. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
 131. காலைதோறும் கர்த்தரின் பாதம்
 132. கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
 133. குற்றம் நீங்கக் கழுவினீரே
 134. கேரீத் ஆற்றுநீர் வாடினாலும்
 135. கேரூபீன் சேராபீன்கள்
 136. கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்
 137. சகல ஜனங்களே கைகொட்டி
 138. சத்துருவின் கோட்டையை
 139. சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே
 140. சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே
 141. சாம்பலுக்கு சிங்காரத்தை
 142. சாரோனின் ரோஜா இவர்
 143. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
 144. சிலர் இரதங்களைக் குறித்து  
 145. சிலுவையே நல்மரமே
 146. சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு
 147. சுகம் தரவேண்டும் யெஹோவா ராஃப்ஃபா 
 148. சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்
 149. செடியே திராட்சை செடியே
 150. சேராபீன் தூதர்கள்
 151. சோர்வான ஆவியை நீக்கும்
 152. தடுமாறும் கால்களைக் கண்டேன்
 153. தளர்ந்துபோன கைகளை
 154. திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு 
 155. திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை
 156. துதிப்போம் ஜெபிப்போம் ஜெயம் எடுப்போம்
 157. துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு 
 158. துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே
 159. துயரத்தில் கூப்பிட்டேன்
 160. தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா
 161. தெய்வமே இயேசுவே
 162. தேவனே உம் சமூகம்
 163. தேவனே நான் உமதண்டையில்
 164. தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு
 165. தேவா உம் சமூகமே
 166. தேவா உம் நாமத்தை
 167. தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்
 168. தேற்றரவாளன் இயேசுவே 
 169. நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்
 170. நம் இயேசு நல்லவர்
 171. நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்
 172. நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே
 173. நல்ல போர்ச்சேவகனாய்
 174. நல்லவர் நீர் மிகவும் நல்லவர் நீர் 
 175. நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
 176. நன்றி நன்றி நன்றி என்று
 177. நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா
 178. நாதா உம் திருக்கரத்தில்
 179. நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
 180. நாளைய தினத்தை
 181. நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை  
 182. நான் மன்னிப்படைய
 183. நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன்
 184. நீ மலைமேல் உள்ள பட்டணம்
 185. நீரே போதும் நீரே போதும்
 186. நீர் எனக்கு வேண்டுமையா
 187. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது
 188. நீர் ஒருவர் மட்டும்
 189. நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்
 190. நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்
 191. நீர் தந்த இந்த வாழ்வை
 192. நீர் நீரே பெரியவர்
 193. நீர் மாத்ரம் எனக்கு
 194. பகல்நேரப் பாடல் நீரே 
 195. பயப்படாதே
 196. பயமில்லை பயமில்லையே
 197. பரலோக தேவனே 
 198. பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா
 199. பலத்தினாலும் அல்ல
 200. பலமும் அல்லவே 
 201. பலிபீடத்தில் என்னை
 202. பலியிடு துதிபலியிடு
 203. பாடுவேன் மகிழ்வேன்
 204. பிரசன்னம் தாரும் தேவனே 
 205. புதிய நாளுக்குள் 
 206. புது வாழ்வு தந்தவரே
 207. பூமியின் குடிகளே எல்லோரும்
 208. பெலனும் அரணும் என் கேடகமும்  
 209. பெலன் இல்லா நேரத்தில்f
 210. பேசு சபையே பேசு
 211. போதும் நீங்க போதும்
 212. போற்றித் துதிப்போம் எம்
 213. போராடும் என் நெஞ்சமே
 214. போவாஸ் போவாஸ்
 215. மகளே சீயோன்
 216. மகிமை உமக்கன்றோ 
 217. மகிமைமேல் மகிமை
 218. மகிமையின் நம்பிக்கையே
 219. மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில்
 220. மறவாமல் நினைத்தீரையா
 221. மா பாவியாம் என்னையும் 
 222. மானிட உருவில் அவதரித்த
 223. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து
 224. யாக்கோபே நீ 
 225. யார் பிரிக்கமுடியும் நாதா
 226. யுத்தம்செய்ய
 227. யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே
 228. யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்
 229. யோசனையில் பெரியவரே
 230. வல்லமை தாருமே
 231. வல்லமை தேவனே
 232. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை 
 233. வாழ்நாளெல்லாம் 
 234. வான மண்டல பொல்லாத சேனைகள் 
 235. வானமும் பூமியும் படைத்த
 236. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்
 237. விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே
 238. விண்ணிலும் மண்ணிலும்
 239. விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா
 240. வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
 241. வேறு ஒரு ஆசை இல்லை
 242. வைகறையில் உமக்காக
 243. ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக
 244. ஜெபம் கேட்டீரையா
 245. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு
 246. ஷாலோம் அலேக்கீம்

1 Response to Songs List

 1. praise the lord, I needs Pr. Moses Rajasekar songs vol 8 and 9 tamil lyrics. if possible send as word format to my email : sathiands@gmail.com May Almighty Christ Bless you, Amen.

  Thanks & regards,
  Sathian Dhanasundaram, Coimbatore.Tamilnadu, India.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s