நீர் செய்த நன்மைகளை

http://www.mboxdrive.com/p/EXGufI6bsB/

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்
கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன் – 2
என் தாயின் கருவில் நான் உருவான நாள்முதல்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே
என் நாசியாலே நான் சுவாசித்த நாள்முதல்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே – 2

நன்றி நன்றிபலி செலுத்தியே
நாதன் இயேசுவையே பாடுவேன்
கோடி நன்றிபலி செலுத்தியே
ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் – 2

1. பாவியாக நான் வாழ்ந்து
பாவம் செய்த நாட்களிலும்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே
நான் உம்மைவிட்டு தூரம் சென்று
துரோகம் செய்த நாட்களிலும்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே – 2

நன்றி நன்றிபலி செலுத்தியே
நாதன் இயேசுவையே பாடுவேன்
கோடி நன்றிபலி செலுத்தியே
ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் – 2

2. நான் திக்கற்று துணையின்றி
திகைத்திட்ட நேரத்தில்
துணையாக தேடி வந்தீரே
நான் துக்கத்தால் மனம்நொந்து
மடிகின்ற நேரத்தில்
மகன் என்னைத் தேடி வந்தீரே

நன்றி நன்றிபலி செலுத்தியே
நாதன் இயேசுவையே பாடுவேன்
கோடி நன்றிபலி செலுத்தியே
ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் – 2

3. நான் மனதார நேசித்த
மனிதர்கள் மறந்தாலும்
மறவாத நேசர் நீரையா
சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும்
மாறிடா உம் கிருபையாலே
நாள்தோறும் தாங்கினீரையா

நன்றி நன்றிபலி செலுத்தியே
நாதன் இயேசுவையே பாடுவேன்
கோடி நன்றிபலி செலுத்தியே
ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் – 2

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்
கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன் – 2
என் தாயின் கருவில் நான் உருவான நாள்முதல்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே
என் நாசியாலே நான் சுவாசித்த நாள்முதல்
நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே – 2

நன்றி நன்றிபலி செலுத்தியே
நாதன் இயேசுவையே பாடுவேன்
கோடி நன்றிபலி செலுத்தியே
ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் – 2

Baby

Deuteronomy 13:4“It is the LORD your God you must follow, and Him you must revere. Keep His commands and obey Him; serve Him and hold fast to Him.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to நீர் செய்த நன்மைகளை

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s