பயமில்லை பயமில்லையே

http://1drv.ms/1D78YCg
பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

ஜெபத்திற்கு பதிலுண்டு
இயேசு நாமத்தில் ஜெயமுண்டு – 2
இயேசு நாமத்தில் ஜெயமுண்டு – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2
ஆபிரகாமின் தேவன்
1.ஆபிரகாமின் தேவன் என்னோடே இருக்கின்றார்
ஆசீர்வதிக்கின்றார் பெருக செய்திடுவார் – 2

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

2.இதயம் விரும்புவதை எனக்குத் தந்திடுவார்
என் ஏக்கம் எல்லாமே எப்படியும் நிறைவேற்றுவார் -2

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

3.எதிராய் செயல்படுவோர் என் பக்கம் வருவார்கள்
என் இரட்சகர் எனக்குள்ளே இதை இவ்வுலகம் அறியும்

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 4

Romans 15:2“Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Strong Tower, Tamil Christian and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to பயமில்லை பயமில்லையே

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s