கழுகுப்போல எழும்புவேன்

http://bit.ly/கழுகுப்போல

1. சமாதானம் நெஞ்சிலே புயலின் நடுவிலே
சிலுவை சுமந்தார் மரணம் தோல்வி அடைந்ததே
இயேசு எனக்காய் மரித்ததாலே எழும்புவேன்

கழுகுப்போல எழும்புவேன்
சிறகை அடித்து எழும்புவேன்

எழும்புவேன் எழும்புவேன்
எழும்புவேன் எழும்புவேன்

கழுகுப்போல எழும்புவேன்
சிறகை அடித்து எழும்புவேன்

2. கனவும் கலைந்ததே கண்கள் ஏங்குதே
கண்கள் நதியாய் கண்ணீர் சிந்தி அழுததே
கருவில் என்னைக் காத்த தயவை நினைக்குதே

கழுகுப்போல எழும்புவேன்
சிறகை அடித்து எழும்புவேன்

எழும்புவேன் எழும்புவேன்
எழும்புவேன் எழும்புவேன்

கழுகுப்போல எழும்புவேன்
சிறகை அடித்து எழும்புவேன்

eagle

Isaiah 48:17“This is what the LORD says— your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the LORD your God, Who teaches you what is best for you, Who directs you in the way you should go.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

Advertisement
This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to கழுகுப்போல எழும்புவேன்

  1. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s