எங்கள் பிதாவே

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXhzbUaqN9RbS7tnv4

எங்கள் பிதாவே
இயேசு இரட்சகரே
தூய ஆவியானவரே
உம்மைத் தொழுகிறோம்

1. சர்வத்தையும் படைத்தவர் நீர்தானே
சாவாமை உள்ளவர் நீர்தானே – 2
ஆதியும் அந்தமும் நீர்தானே – 2
ஆராதனைக்குரியவர் நீர்தானே – 2

2. சர்வ வல்ல தேவன் நீர்தானே
சாரோனின் ரோஜா நீர்தானே
சேனைகளின் கர்த்தர் நீர்தானே
திரியேக தேவனும் நீர்தானே

3. அதிசயமானவர் நீர்தானே
ஆலோசனைக்கர்த்தர் நீர்தானே
மகிமையின் இராஜா நீர்தானே
மாறாத நேசர் நீர்தானே

எங்கள் பிதாவே

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian Song Lyrics, Tamil Christian Songs and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s