என் தகப்பன் நீர்தானையா

http://1drv.ms/1D77CHE
என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர் – 2
எப்போதும் எவ்வேளையும்
உம் கிருபை என்னைத் தொடரும் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

1. மாண்பு மிக்கவர் நீர்தானே
மிகவும் பெரியவர் நீர்தானே – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

2. தாழ்ந்தோரை நீர் உயர்த்துகிறீர்
விழுந்தவரை நீர் தூக்குகிறீர் – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

3. ஏற்ற வேளையில் அனைவருக்கும்
ஆகாரம் நீர் தருகின்றீர் – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர் – 2
எப்போதும் எவ்வேளையும்
உம் கிருபை என்னைத் தொடரும் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

Isaiah 40:31“but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.”

Brought to you by BibleGateway.com. Copyright (C) . All Rights Reserved.

This entry was posted in தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள், Tamil Christian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to என் தகப்பன் நீர்தானையா

  1. Pingback: as | Beulah's Blog

  2. Pingback: Songs list | Beulah's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s